Wednesday , June 19 2019
Home | MUSIC | Instrumental | [320kbps]Flower Music Collection [9CD]

[320kbps]Flower Music Collection [9CD]

1994 – Orchid

Tracklist:
01 – 國香-建蘭 Quốc Hương – Kiến Lan
Fragrance Of The Country – Fujian Orchids
02 – 香祖-春蘭 Hương Tổ – Xuân Lan
Origin Of Fragrance-Spring Orchids
03 – 花中君子-赤芽素心蘭 Hoa Trung Quân Tử – Xích Nha Tố Tâm Lan
Flowers Of Nobility-Chiya-Suxin Orchids
04 – 王者香-大明蘭 Vương Giả Hương – Đại Minh Lan
Royal Fragrance-Daming Orchids
05 – 空谷佳人-寒蘭 Không Cốc Giai Nhân – Hàn Lan
A Beautiful Lady From Empty Valleys-Winter Orchids
06 – 天下第一香-報歲蘭 Thiên Hạ Đệ Nhất Hương – Báo Tuế Lan
Supreme Fragrance In The World-Baosui Orchids

1995 – Plum Blossom

Tracklist:
1 世外佳人 – 江梅 Thế Ngoại Giai Nhân – Giang Mai
The Unworldly Beauty (The Wild Plum Blossom)
2 月下仙姝 – 朱砂梅 Nguyệt Hạ Tiên Xu – Chu Sa Mai
Fairy By The Moonlight (The Vermilion Plum Blossom)
3 百花魁 – 绿萼梅 Bách Hoa Khôi – Lục Ngạc Mai
Queen Of The Blossoms (The Green-Sepaled Plum Blossom)
4 国色 – 蜡梅 Quốc Sắc – Lạp Mai
Extreme Beauty (The Yellow Plum Blossom)
5 瞿仙 – 古梅 Cù Tiên – Cổ Mai
Fairy Of Delicacy (The Blossom Of Aged Plum Tree)
6 花底同心 – 鸳鸯梅 Hoa Để Đồng Tâm – Uyên Ương Mai
Twins Lying On One Sepal (The Plum Blossom Couple)

1995 – Waterlily

Tracklist:
1.凌波仙子 – 东湖白莲 Lăng Ba Tiên Tử – Đông Hồ Bạch Liên
Dancing Fairy – The White Waterliily of East Lake
2.月下水客 – 黄莲花 Nguyệt Hạ Thủy Khách – Hoàng Liên Hoa
Guest of the Moon – The Yellow Waterlily
3.远古菡萏 – 古代莲 Viễn Cổ Hạm Đạm – Cổ Đại Liên
Longlasting Glamour – The Ancient Waterlily
4.莲座神容俨 – 佛座莲 Liên Tọa Thần Dung Nghiễm – Phật Tọa Liên
Image of Majesty – The Buddha-seated Waterlily
5.芙蓉照水 – 西湖红莲 Phù Dong Chiếu Thủy – Tây Hồ Hồng Liên
Beauty from Water – The Red Waterlily of West Lake
6.双影共分红 – 并蒂莲 Song Ảnh Cộng Phân Hồng – Tịnh Đế Liên
Intertwining Shadow – The Twin Waterlily

1996 – Bamboo Dreams

Tracklist:
1. 竹舞 Heart-Touching Sound Of Bamboo
Trúc Vũ
2. 竹林深处有闲心 A Leisurely Heart Deep In The Bamboo Grove
Trúc Lâm Thâm Xử Hữu Nhàn Tâm
3. 观竹 Bamboo Watching
Quan Trúc
4. 春芽 Sprouts Of Spring
Xuân Nha
5. 一池清凉 A Pool Of Cool Freshness
Nhất Trì Thanh Lương
6. 摇风 Breezes
Diêu Phong
7. 虚心 A Humble Heart
Hư Tâm
8. 唱遍山月 Bamboo Singing In The Moonlight
Xướng Biến San Nguyệt

1996 – Chrysanthemum

Tracklist:
1 东篱秋色 – 野菊 Đông Li Thu Sắc – Dã Cúc
Wild Beauty By County Fences (Wild Chrysanthemum)
2 幽艳冷香 – 桃花菊 U Diễm Lãnh Hương – Đào Hoa Cúc
Cold And Elegant (Peach-Blossom Chrysanthemum)
3 傲霜枝 – 悬崖菊 Ngạo Sương Chi – Huyền Nhai Cúc
A Beauty From A Distance (Cliff-Like Chrysanthemum)
4 金风玉露 – 二色菊 Kim Phong Ngọc Lộ – Nhị Sắc Cúc
Twin Beauties (Two-Colored Chrysanthemum)
5 月中仙 – 白菊 Nguyệt Trung Tiên – Bạch Cúc
Goddess Of The Moon (White Chrysanthemum)
6 晚香 – 寒菊 Vãn Hương – Hàn Cúc
Nightly Fragrance In The Air (Wintry Chrysanthemum)

1996 – Flower Goddess I

Tracklist:
1 正月 梅花 – 花神寿阳公主 Plum Blossom (Princess Shoyang)
Chinh Nguyệt Mai Hoa – Hoa Thần Thọ Dương Công Chủ
Zhēng Yuè Méi Hua – Hua Shén Shòu Yáng Gong Zhŭ
2 二月 杏花 – 花神杨贵妃 Apricot Blossom (Lady Yang Gui-Fei)
Nhị Nguyệt Hạnh Hoa – Hoa Thần Dương Quý Phi
Èr Yuè Xìng Hua – Hua Shén Yáng Guì Fei
3 三月 桃花 – 花神息夫人 Peach Blossom (Lady Xi)
Tam Nguyệt Đào Hoa – Hoa Thần Tức Phu Nhân
San Yuè Táo Hua – Hua Shén Xí Fu Rén
4 四月 牡丹 – 花神李白 Peony (Li Bai)
Tứ Nguyệt Mẫu Đan – Hoa Thần Lý Bạch
Sì Yuè Mŭ Dan – Hua Shén Lĭ Bái
5 五月 石榴 – 花神锺馗 Pomegranate Blossom (Zhong Kui)
Ngũ Nguyệt Thạch Lựu – Hoa Thần Chung Quỳ
Wŭ Yuè Shí Liu – Hua Shén Zhong Kui
6 六月 莲花 – 花神西施 Daffodil (Er-Huang And Nu-Ying)
Lục Nguyệt Liên Hoa – Hoa Thần Tây Thi
Liù Yuè Lián Hua – Hua Shén Xi Shi

1996 – Flower Goddess II

Tracklist:
01. 七月蜀葵 – 花神李夫人 Hollyhock Blossom (Lady Li)
Thất Nguyệt Thục Quỳ – Hoa Thần Lý Phu Nhân
02. 八月桂花 – 花神徐惠 Laurel Blossom (Lady Xu Hui)
Bát Nguyệt Quế Hoa – Hoa Thần Từ Huệ
03. 九月菊花 – 花神陶渊明 Chrysanthemum (Tao Yuan-Ming)
Cửu Nguyệt Cúc Hoa – Hoa Thần Đào Uyên Minh
04. 十月木芙蓉 – 花神石曼卿 Hibiscus Blossom (Shi Man-Qing)
Thập Nguyệt Mộc Phù Dong – Hoa Thần Thạch Mạn Khanh
05. 十一月山茶 – 花神白居易 Camellia (Bai Ju-Yi)
Thập Nhất Nguyệt San Trà – Hoa Thần Bạch Cư Dịch
06. 蜡月水仙 – 花神娥皇与女英 Daffodil (Er-Huang And Nu-Ying)
Trá Nguyệt Thủy Tiên – Hoa Thần Nga Hoàng Dữ Nữ Anh

1999 – Waves Of Pine

Tracklist:
01 – 松乐香 Tùng Nhạc Hương
Tea Under A Pine
02 – 青松 Thanh Tùng
Waves Of Pine
03 – 走在云深不知处 Tẩu Tại Vân Thâm Bất Tri Xử
In Deep Clouds
04 – 松竹多情 Tùng Trúc Đa Tình
Friends Of Winter
05 – 清风舞松涛 Thanh Phong Vũ Tùng Đào
The Dance Between Wind And Pines
06 – 托梦的老黑松 Thác Mộng Đích Lão Hắc Tùng
In And Out Of A Dream
07 – 苍松 Thương Tùng
Ghostly Shadows
08 – 松风 Tùng Phong
A Pine Upon A Mirror

2000 – Bamboo In The Wind

Tracklist:
1-月光竹雨 (Moonlight Rain)
2-竹樂青 (Bamboo in the Wind)
3-那個畫竹的人 (Shadow in the Bamboo Woods)
4-跳竹 (Bamboo Beat)
5-夕陽醉在竹林上 (Wine of Sunset)
6-春風吹過鄰家竹籬 (Winds of Emotion)
7-綠衣仙子 (Bamboo Fairy)
8-竹唱 (Bamboo Song)

Download

 

About duongthien

Đam mê công nghệ, thích xem bóng đá và nghe nhạc hoà tấu.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *