Chủ Nhật , Tháng Tư 18 2021

[320kbps]Flower Music Collection [9CD]

1994 – Orchid

Tracklist:
01 – 國香-建蘭 Quốc Hương – Kiến Lan
Fragrance Of The Country – Fujian Orchids
02 – 香祖-春蘭 Hương Tổ – Xuân Lan
Origin Of Fragrance-Spring Orchids
03 – 花中君子-赤芽素心蘭 Hoa Trung Quân Tử – Xích Nha Tố Tâm Lan
Flowers Of Nobility-Chiya-Suxin Orchids
04 – 王者香-大明蘭 Vương Giả Hương – Đại Minh Lan
Royal Fragrance-Daming Orchids
05 – 空谷佳人-寒蘭 Không Cốc Giai Nhân – Hàn Lan
A Beautiful Lady From Empty Valleys-Winter Orchids
06 – 天下第一香-報歲蘭 Thiên Hạ Đệ Nhất Hương – Báo Tuế Lan
Supreme Fragrance In The World-Baosui Orchids

1995 – Plum Blossom

Tracklist:
1 世外佳人 – 江梅 Thế Ngoại Giai Nhân – Giang Mai
The Unworldly Beauty (The Wild Plum Blossom)
2 月下仙姝 – 朱砂梅 Nguyệt Hạ Tiên Xu – Chu Sa Mai
Fairy By The Moonlight (The Vermilion Plum Blossom)
3 百花魁 – 绿萼梅 Bách Hoa Khôi – Lục Ngạc Mai
Queen Of The Blossoms (The Green-Sepaled Plum Blossom)
4 国色 – 蜡梅 Quốc Sắc – Lạp Mai
Extreme Beauty (The Yellow Plum Blossom)
5 瞿仙 – 古梅 Cù Tiên – Cổ Mai
Fairy Of Delicacy (The Blossom Of Aged Plum Tree)
6 花底同心 – 鸳鸯梅 Hoa Để Đồng Tâm – Uyên Ương Mai
Twins Lying On One Sepal (The Plum Blossom Couple)

1995 – Waterlily

Tracklist:
1.凌波仙子 – 东湖白莲 Lăng Ba Tiên Tử – Đông Hồ Bạch Liên
Dancing Fairy – The White Waterliily of East Lake
2.月下水客 – 黄莲花 Nguyệt Hạ Thủy Khách – Hoàng Liên Hoa
Guest of the Moon – The Yellow Waterlily
3.远古菡萏 – 古代莲 Viễn Cổ Hạm Đạm – Cổ Đại Liên
Longlasting Glamour – The Ancient Waterlily
4.莲座神容俨 – 佛座莲 Liên Tọa Thần Dung Nghiễm – Phật Tọa Liên
Image of Majesty – The Buddha-seated Waterlily
5.芙蓉照水 – 西湖红莲 Phù Dong Chiếu Thủy – Tây Hồ Hồng Liên
Beauty from Water – The Red Waterlily of West Lake
6.双影共分红 – 并蒂莲 Song Ảnh Cộng Phân Hồng – Tịnh Đế Liên
Intertwining Shadow – The Twin Waterlily

1996 – Bamboo Dreams

Tracklist:
1. 竹舞 Heart-Touching Sound Of Bamboo
Trúc Vũ
2. 竹林深处有闲心 A Leisurely Heart Deep In The Bamboo Grove
Trúc Lâm Thâm Xử Hữu Nhàn Tâm
3. 观竹 Bamboo Watching
Quan Trúc
4. 春芽 Sprouts Of Spring
Xuân Nha
5. 一池清凉 A Pool Of Cool Freshness
Nhất Trì Thanh Lương
6. 摇风 Breezes
Diêu Phong
7. 虚心 A Humble Heart
Hư Tâm
8. 唱遍山月 Bamboo Singing In The Moonlight
Xướng Biến San Nguyệt

1996 – Chrysanthemum

Tracklist:
1 东篱秋色 – 野菊 Đông Li Thu Sắc – Dã Cúc
Wild Beauty By County Fences (Wild Chrysanthemum)
2 幽艳冷香 – 桃花菊 U Diễm Lãnh Hương – Đào Hoa Cúc
Cold And Elegant (Peach-Blossom Chrysanthemum)
3 傲霜枝 – 悬崖菊 Ngạo Sương Chi – Huyền Nhai Cúc
A Beauty From A Distance (Cliff-Like Chrysanthemum)
4 金风玉露 – 二色菊 Kim Phong Ngọc Lộ – Nhị Sắc Cúc
Twin Beauties (Two-Colored Chrysanthemum)
5 月中仙 – 白菊 Nguyệt Trung Tiên – Bạch Cúc
Goddess Of The Moon (White Chrysanthemum)
6 晚香 – 寒菊 Vãn Hương – Hàn Cúc
Nightly Fragrance In The Air (Wintry Chrysanthemum)

1996 – Flower Goddess I

Tracklist:
1 正月 梅花 – 花神寿阳公主 Plum Blossom (Princess Shoyang)
Chinh Nguyệt Mai Hoa – Hoa Thần Thọ Dương Công Chủ
Zhēng Yuè Méi Hua – Hua Shén Shòu Yáng Gong Zhŭ
2 二月 杏花 – 花神杨贵妃 Apricot Blossom (Lady Yang Gui-Fei)
Nhị Nguyệt Hạnh Hoa – Hoa Thần Dương Quý Phi
Èr Yuè Xìng Hua – Hua Shén Yáng Guì Fei
3 三月 桃花 – 花神息夫人 Peach Blossom (Lady Xi)
Tam Nguyệt Đào Hoa – Hoa Thần Tức Phu Nhân
San Yuè Táo Hua – Hua Shén Xí Fu Rén
4 四月 牡丹 – 花神李白 Peony (Li Bai)
Tứ Nguyệt Mẫu Đan – Hoa Thần Lý Bạch
Sì Yuè Mŭ Dan – Hua Shén Lĭ Bái
5 五月 石榴 – 花神锺馗 Pomegranate Blossom (Zhong Kui)
Ngũ Nguyệt Thạch Lựu – Hoa Thần Chung Quỳ
Wŭ Yuè Shí Liu – Hua Shén Zhong Kui
6 六月 莲花 – 花神西施 Daffodil (Er-Huang And Nu-Ying)
Lục Nguyệt Liên Hoa – Hoa Thần Tây Thi
Liù Yuè Lián Hua – Hua Shén Xi Shi

1996 – Flower Goddess II

Tracklist:
01. 七月蜀葵 – 花神李夫人 Hollyhock Blossom (Lady Li)
Thất Nguyệt Thục Quỳ – Hoa Thần Lý Phu Nhân
02. 八月桂花 – 花神徐惠 Laurel Blossom (Lady Xu Hui)
Bát Nguyệt Quế Hoa – Hoa Thần Từ Huệ
03. 九月菊花 – 花神陶渊明 Chrysanthemum (Tao Yuan-Ming)
Cửu Nguyệt Cúc Hoa – Hoa Thần Đào Uyên Minh
04. 十月木芙蓉 – 花神石曼卿 Hibiscus Blossom (Shi Man-Qing)
Thập Nguyệt Mộc Phù Dong – Hoa Thần Thạch Mạn Khanh
05. 十一月山茶 – 花神白居易 Camellia (Bai Ju-Yi)
Thập Nhất Nguyệt San Trà – Hoa Thần Bạch Cư Dịch
06. 蜡月水仙 – 花神娥皇与女英 Daffodil (Er-Huang And Nu-Ying)
Trá Nguyệt Thủy Tiên – Hoa Thần Nga Hoàng Dữ Nữ Anh

1999 – Waves Of Pine

Tracklist:
01 – 松乐香 Tùng Nhạc Hương
Tea Under A Pine
02 – 青松 Thanh Tùng
Waves Of Pine
03 – 走在云深不知处 Tẩu Tại Vân Thâm Bất Tri Xử
In Deep Clouds
04 – 松竹多情 Tùng Trúc Đa Tình
Friends Of Winter
05 – 清风舞松涛 Thanh Phong Vũ Tùng Đào
The Dance Between Wind And Pines
06 – 托梦的老黑松 Thác Mộng Đích Lão Hắc Tùng
In And Out Of A Dream
07 – 苍松 Thương Tùng
Ghostly Shadows
08 – 松风 Tùng Phong
A Pine Upon A Mirror

2000 – Bamboo In The Wind

Tracklist:
1-月光竹雨 (Moonlight Rain)
2-竹樂青 (Bamboo in the Wind)
3-那個畫竹的人 (Shadow in the Bamboo Woods)
4-跳竹 (Bamboo Beat)
5-夕陽醉在竹林上 (Wine of Sunset)
6-春風吹過鄰家竹籬 (Winds of Emotion)
7-綠衣仙子 (Bamboo Fairy)
8-竹唱 (Bamboo Song)

Download

This content is locked.

Please login and comment To Unlock The Content!

 

About duongthien

Đam mê công nghệ, thích xem bóng đá và nghe nhạc hoà tấu.

One comment

Trả lời