Có thể bạn sẽ thích:

 • Aurora (2004) – Ikuko Kawai [FLAC]
 • Instrumental Music Collection Volume 4 (O.S.T)
 • Yoga Chakra’s Dream[320kbps]
 • List

  Nội dung chính

  Bamboo In The Wind 1999

  1994 - Orchid

  Orchid 1994

  Tracklist:
  01 - 國香-建蘭 Quốc Hương - Kiến Lan
  Fragrance Of The Country - Fujian Orchids
  02 - 香祖-春蘭 Hương Tổ - Xuân Lan
  Origin Of Fragrance-Spring Orchids
  03 - 花中君子-赤芽素心蘭 Hoa Trung Quân Tử - Xích Nha Tố Tâm Lan
  Flowers Of Nobility-Chiya-Suxin Orchids
  04 - 王者香-大明蘭 Vương Giả Hương - Đại Minh Lan
  Royal Fragrance-Daming Orchids
  05 - 空谷佳人-寒蘭 Không Cốc Giai Nhân - Hàn Lan
  A Beautiful Lady From Empty Valleys-Winter Orchids
  06 - 天下第一香-報歲蘭 Thiên Hạ Đệ Nhất Hương - Báo Tuế Lan
  Supreme Fragrance In The World-Baosui Orchids

  1995 - Plum Blossom

  Plum Blossom 1995

  Tracklist:
  1 世外佳人 - 江梅 Thế Ngoại Giai Nhân - Giang Mai
  The Unworldly Beauty (The Wild Plum Blossom)
  2 月下仙姝 - 朱砂梅 Nguyệt Hạ Tiên Xu - Chu Sa Mai
  Fairy By The Moonlight (The Vermilion Plum Blossom)
  3 百花魁 - 绿萼梅 Bách Hoa Khôi - Lục Ngạc Mai
  Queen Of The Blossoms (The Green-Sepaled Plum Blossom)
  4 国色 - 蜡梅 Quốc Sắc - Lạp Mai
  Extreme Beauty (The Yellow Plum Blossom)
  5 瞿仙 - 古梅 Cù Tiên - Cổ Mai
  Fairy Of Delicacy (The Blossom Of Aged Plum Tree)
  6 花底同心 - 鸳鸯梅 Hoa Để Đồng Tâm - Uyên Ương Mai
  Twins Lying On One Sepal (The Plum Blossom Couple)

  1995 - Waterlily

  Waterlily 1995

  Tracklist:
  1.凌波仙子 - 东湖白莲 Lăng Ba Tiên Tử - Đông Hồ Bạch Liên
  Dancing Fairy - The White Waterliily of East Lake
  2.月下水客 - 黄莲花 Nguyệt Hạ Thủy Khách - Hoàng Liên Hoa
  Guest of the Moon - The Yellow Waterlily
  3.远古菡萏 - 古代莲 Viễn Cổ Hạm Đạm - Cổ Đại Liên
  Longlasting Glamour - The Ancient Waterlily
  4.莲座神容俨 - 佛座莲 Liên Tọa Thần Dung Nghiễm - Phật Tọa Liên
  Image of Majesty - The Buddha-seated Waterlily
  5.芙蓉照水 - 西湖红莲 Phù Dong Chiếu Thủy - Tây Hồ Hồng Liên
  Beauty from Water - The Red Waterlily of West Lake
  6.双影共分红 - 并蒂莲 Song Ảnh Cộng Phân Hồng - Tịnh Đế Liên
  Intertwining Shadow - The Twin Waterlily

  1996 - Bamboo Dreams

  Bamboo Dreams 1996

  Tracklist:
  1. 竹舞 Heart-Touching Sound Of Bamboo
  Trúc Vũ
  2. 竹林深处有闲心 A Leisurely Heart Deep In The Bamboo Grove
  Trúc Lâm Thâm Xử Hữu Nhàn Tâm
  3. 观竹 Bamboo Watching
  Quan Trúc
  4. 春芽 Sprouts Of Spring
  Xuân Nha
  5. 一池清凉 A Pool Of Cool Freshness
  Nhất Trì Thanh Lương
  6. 摇风 Breezes
  Diêu Phong
  7. 虚心 A Humble Heart
  Hư Tâm
  8. 唱遍山月 Bamboo Singing In The Moonlight
  Xướng Biến San Nguyệt

  1996 - Chrysanthemum

  Chrysanthemum 1996

  Tracklist:
  1 东篱秋色 - 野菊 Đông Li Thu Sắc - Dã Cúc
  Wild Beauty By County Fences (Wild Chrysanthemum)
  2 幽艳冷香 - 桃花菊 U Diễm Lãnh Hương - Đào Hoa Cúc
  Cold And Elegant (Peach-Blossom Chrysanthemum)
  3 傲霜枝 - 悬崖菊 Ngạo Sương Chi - Huyền Nhai Cúc
  A Beauty From A Distance (Cliff-Like Chrysanthemum)
  4 金风玉露 - 二色菊 Kim Phong Ngọc Lộ - Nhị Sắc Cúc
  Twin Beauties (Two-Colored Chrysanthemum)
  5 月中仙 - 白菊 Nguyệt Trung Tiên - Bạch Cúc
  Goddess Of The Moon (White Chrysanthemum)
  6 晚香 - 寒菊 Vãn Hương - Hàn Cúc
  Nightly Fragrance In The Air (Wintry Chrysanthemum)

  1996 - Flower Goddess I

  Flower Goddess I 1996

  Tracklist:
  1 正月 梅花 - 花神寿阳公主 Plum Blossom (Princess Shoyang)
  Chinh Nguyệt Mai Hoa - Hoa Thần Thọ Dương Công Chủ
  Zhēng Yuè Méi Hua - Hua Shén Shòu Yáng Gong Zhŭ
  2 二月 杏花 - 花神杨贵妃 Apricot Blossom (Lady Yang Gui-Fei)
  Nhị Nguyệt Hạnh Hoa - Hoa Thần Dương Quý Phi
  Èr Yuè Xìng Hua - Hua Shén Yáng Guì Fei
  3 三月 桃花 - 花神息夫人 Peach Blossom (Lady Xi)
  Tam Nguyệt Đào Hoa - Hoa Thần Tức Phu Nhân
  San Yuè Táo Hua - Hua Shén Xí Fu Rén
  4 四月 牡丹 - 花神李白 Peony (Li Bai)
  Tứ Nguyệt Mẫu Đan - Hoa Thần Lý Bạch
  Sì Yuè Mŭ Dan - Hua Shén Lĭ Bái
  5 五月 石榴 - 花神锺馗 Pomegranate Blossom (Zhong Kui)
  Ngũ Nguyệt Thạch Lựu - Hoa Thần Chung Quỳ
  Wŭ Yuè Shí Liu - Hua Shén Zhong Kui
  6 六月 莲花 - 花神西施 Daffodil (Er-Huang And Nu-Ying)
  Lục Nguyệt Liên Hoa - Hoa Thần Tây Thi
  Liù Yuè Lián Hua - Hua Shén Xi Shi

  1996 - Flower Goddess II

  Flower Goddess II 1996

  Tracklist:
  01. 七月蜀葵 - 花神李夫人 Hollyhock Blossom (Lady Li)
  Thất Nguyệt Thục Quỳ - Hoa Thần Lý Phu Nhân
  02. 八月桂花 - 花神徐惠 Laurel Blossom (Lady Xu Hui)
  Bát Nguyệt Quế Hoa - Hoa Thần Từ Huệ
  03. 九月菊花 - 花神陶渊明 Chrysanthemum (Tao Yuan-Ming)
  Cửu Nguyệt Cúc Hoa - Hoa Thần Đào Uyên Minh
  04. 十月木芙蓉 - 花神石曼卿 Hibiscus Blossom (Shi Man-Qing)
  Thập Nguyệt Mộc Phù Dong - Hoa Thần Thạch Mạn Khanh
  05. 十一月山茶 - 花神白居易 Camellia (Bai Ju-Yi)
  Thập Nhất Nguyệt San Trà - Hoa Thần Bạch Cư Dịch
  06. 蜡月水仙 - 花神娥皇与女英 Daffodil (Er-Huang And Nu-Ying)
  Trá Nguyệt Thủy Tiên - Hoa Thần Nga Hoàng Dữ Nữ Anh

  1999 - Waves Of Pine

  Waves Of Pine 1999

  Tracklist:
  01 - 松乐香 Tùng Nhạc Hương
  Tea Under A Pine
  02 - 青松 Thanh Tùng
  Waves Of Pine
  03 - 走在云深不知处 Tẩu Tại Vân Thâm Bất Tri Xử
  In Deep Clouds
  04 - 松竹多情 Tùng Trúc Đa Tình
  Friends Of Winter
  05 - 清风舞松涛 Thanh Phong Vũ Tùng Đào
  The Dance Between Wind And Pines
  06 - 托梦的老黑松 Thác Mộng Đích Lão Hắc Tùng
  In And Out Of A Dream
  07 - 苍松 Thương Tùng
  Ghostly Shadows
  08 - 松风 Tùng Phong
  A Pine Upon A Mirror

  2000 - Bamboo In The Wind

  Bamboo In The Wind 1999

  Tracklist:
  1-月光竹雨 (Moonlight Rain)
  2-竹樂青 (Bamboo in the Wind)
  3-那個畫竹的人 (Shadow in the Bamboo Woods)
  4-跳竹 (Bamboo Beat)
  5-夕陽醉在竹林上 (Wine of Sunset)
  6-春風吹過鄰家竹籬 (Winds of Emotion)
  7-綠衣仙子 (Bamboo Fairy)
  8-竹唱 (Bamboo Song)

  Download