scrolltoid

Đoạn javascript dưới đây sẽ giúp cuộn trang tới 1 phần tử trong trang hay một trang khác bất kỳ .

Trên trang 1:

<a href="page2.html#IDcuaphantu">Cuộn tới</a>

Trên trang 2 chèn đoạn script dưới đây và khai báo id cho phần tử cần cuộn tới:

<script type="text/javascript">
  $(document).ready(function() {
    $('html, body').hide();

    if (window.location.hash) {
      setTimeout(function() {
        $('html, body').scrollTop(0).show();
        $('html, body').animate({
          scrollTop: $(window.location.hash).offset().top
          }, 1000)
      }, 0);
    }
    else {
      $('html, body').show();
    }
  });
</script>

scrolltoid 2

scrolltoid 1

Chúc các bạn thành công. Nếu có thắc mắc hay đóng góp gì các bạn hãy comment bên dưới nhé.