Có thể bạn sẽ thích:

 • 彭游恋歌最爱精选 – Du Hồng Minh & Bạch Giai Tuệ [WAV]
 • 最佳美声.影音典藏精选2CD – Bành Giai Tuệ[WAV]
 • Tình yêu của chúng tôi | Our Story | 我們的故事 – Hồ Dương Lâm[WAV]
 • List

  Nội dung chính

  a aeyaeee1

  专辑名称:旅途
  专辑歌手:孙楠
  语言:普通话

  风格:流行

  版权提供:北京缘分天空文化传播有限公司
  出版发行:新汇集团上海声像出版社有限公司

  Tracklist:

  1. My Summer Rain - Tôn Nam (Sun Nan)

  2. Happiness In Hand - Tôn Nam (Sun Nan)

  3. Forgive - Tôn Nam (Sun Nan)

  4. Commitment - Tôn Nam (Sun Nan)

  5. We - Tôn Nam (Sun Nan)

  6. Please Don’T Leave Me - Tôn Nam (Sun Nan)

  7. Perhaps In - Tôn Nam (Sun Nan)

  8. Charming Island - Tôn Nam (Sun Nan)

  9. Journey - Tôn Nam (Sun Nan)

  10. We All Need To - Tôn Nam (Sun Nan)

  11. Old Wounds - Tôn Nam (Sun Nan)

  12. Sense Of Direction - Tôn Nam (Sun Nan)

  13. Can’T Wait - Tôn Nam (Sun Nan)

  a aeyaeee3

  a aeyaeee2

  Download