Có thể bạn sẽ thích:

 • Hướng dẫn kiểm tra nhiệt độ CPU và biện pháp khắc phục
 • Khắc phục lỗi Chrome không thể tải trang
 • 2 cách loại bỏ định dạng khi dán dữ liệu trong Word
 • office1

  Hiện nay có khá nhiều công cụ để active office 2016 như KMSAuto hay Toolkit. Tuy nhiên các công cụ này có nguồn gốc không rõ ràng, thường bị các phần mềm diệt virus cảnh báo.

  Với vài bước đơn giản dưới đây, bạn sẽ kích hoạt thành công office 2016 mà không lo virus nữa nhé.

  Các bước active office 2016:

  1. Tạo mới 1 tập tin NotePad mới và dán đoạn mã sau vào.office2
   	
   	
   @echo off
   title Activate Microsoft Office 2016 ALL versions for FREE!&cls&echo ============================================================================&echo #Project: Activating Microsoft software products for FREE without software&echo ============================================================================&echo.&echo #Supported products:&echo - Microsoft Office Standard 2016&echo - Microsoft Office Professional Plus 2016&echo.&echo.&(if exist "%ProgramFiles%\Microsoft Office\Office16\ospp.vbs" cd /d "%ProgramFiles%\Microsoft Office\Office16")&(if exist "%ProgramFiles(x86)%\Microsoft Office\Office16\ospp.vbs" cd /d "%ProgramFiles(x86)%\Microsoft Office\Office16")&(for /f %%x in ('dir /b ..\root\Licenses16\proplusvl_kms*.xrm-ms') do cscript ospp.vbs /inslic:"..\root\Licenses16\%%x" >nul)&(for /f %%x in ('dir /b ..\root\Licenses16\proplusvl_mak*.xrm-ms') do cscript ospp.vbs /inslic:"..\root\Licenses16\%%x" >nul)&echo.&echo ============================================================================&echo Activating your Office...&cscript //nologo ospp.vbs /unpkey:WFG99 >nul&cscript //nologo ospp.vbs /unpkey:DRTFM >nul&cscript //nologo ospp.vbs /unpkey:BTDRB >nul&cscript //nologo ospp.vbs /unpkey:CPQVG >nul&cscript //nologo ospp.vbs /inpkey:XQNVK-8JYDB-WJ9W3-YJ8YR-WFG99 >nul&set i=1
   :server
   if %i%==1 set KMS_Sev=kms7.MSGuides.com
   if %i%==2 set KMS_Sev=kms8.MSGuides.com
   if %i%==3 set KMS_Sev=kms9.MSGuides.com
   if %i%==4 goto notsupported
   cscript //nologo ospp.vbs /sethst:%KMS_Sev% >nul&echo ============================================================================&echo.&echo.
   cscript //nologo ospp.vbs /act | find /i "successful" && (echo.&echo ============================================================================&echo.&echo #My official blog: MSGuides.com&echo.&echo #How it works: bit.ly/kms-server&echo.&echo #Please feel free to contact me at msguides.com@gmail.com if you have any questions or concerns.&echo.&echo #Please consider supporting this project: donate.msguides.com&echo #Your support is helping me keep my servers running everyday!&echo.&echo ============================================================================&choice /n /c YN /m "Would you like to visit my blog [Y,N]?" & if errorlevel 2 exit) || (echo The connection to my KMS server failed! Trying to connect to another one... & echo Please wait... & echo. & echo. & set /a i+=1 & goto server)
   explorer "http://MSGuides.com"&goto halt
   :notsupported
   echo.&echo ============================================================================&echo Sorry! Your version is not supported.&echo Please try installing the latest version here: bit.ly/downloadmsp
   :halt
   pause
  2. Lưu nó với tên "active.cmd".
  3. Chạy file active.cmd với quyền ADMIN, chờ có thông báo như hình dưới.office3

  Như vậy là bạn đã kích hoạt thành công Office 2016 rồi đó. Nếu có thắc mắc hay đóng góp gì các bạn hãy comment bên dưới nhé.