Có thể bạn sẽ thích:

 • Aurora (2004) – Ikuko Kawai [FLAC]
 • Instrumental Music Collection Volume 4 (O.S.T)
 • Yoga Chakra’s Dream[320kbps]
 • List

  Nội dung chính

   

  Colors of Seasons (Tứ Quý Nhạc Sắc)

  Folder 1

  1. Spring Upon The Lake (Qing Dynasty) - Wu Li / 湖天春色圖 (清) - 吳歷
  2. After The Spring Rain (Southern Song Dynasty) - Ma Lin / 芳春雨霽圖(南宋)-馬麟
  3. Summer Leaves Of Banana (Ming Dynasty) - Du Jin / 綠蕉當暑圖(明)-杜菫
  4. High On The Summer Mountain (Yuan Dynasty) - Wang Meng / 夏日山居圖(元)-王蒙
  5. Crying Deer Under The Red Maple Tree (Wu-dai Dynasty) - Anonymous // 丹楓呦鹿圖(五代)-無款
  6. Sound Of Mountain, Color Of The Moon (Southern Song Dynasty) - Ma He-zhi / 月色秋聲圖(南宋)-馬和之
  7. A Little Snow In The Fishing Village (Song Dynasty) - Wang Shen / 漁村小雪圖(宋)-王詵
  8. Landscape Of The Snowy Forest (Northern Song Dynasty) - Fan Kuan / 雪景寒林圖(北宋)-范寬

  Flying Devata - Dunhuang(Phi Thiên - Đôn Hoàng)

  Folder 1 1

  1. Flying Devata (飛天)
  2. The Sheng Player (吹笙者)
  3. Two Parrots (雙鸚鵛)
  4. Deva-Dancer (伎樂天)
  5. Kalavinka (迦陵頻伽)
  6. Celestial Music From Bell Tower (鐘樓天樂)

  Riverside Towns, Misty Rain (Tiêu Tương Yên Vũ)

  Folder 2

  back 3 1

  1. Overlooking Mingling Waves In The Moonlight (Dạ Nguyệt Khán Triều Đồ; 夜月看潮圖)
  2. Autumn Moon At The Dong-ting Lake (Động Đình Thu Nguyệt Đồ; 洞庭秋月圖)
  3. Portrait Of A Xiang Town (Tương Hương Tiểu Cảnh Đồ; 湘鄉小景圖)
  4. Xiao-Xiang Scene (Tiêu Tương Đồ; 瀟湘圖)
  5. Autumn Blossoms At Pu Pond (Bồ Đường Thu Diễm Đồ; 蒲塘秋豔圖)
  6. Morning Glory In Spring (Hồ Sơn Xuân Hiểu Đồ; 湖山春曉圖)
  7. The Luminous Landscape (Hồ Sơn Nhất Lãm Đồ; 湖山一覽圖)
  8. Attractions Of The Riverside (Lưỡng Giang Danh Thắng Đồ; 兩江名勝圖)

  Treasured Paintings Of Ancient China (Khê San Hành Lữ)

  Folder 3

  1. Dwelling In The Fuchun Mountains (Phú Xuân San Cư Đồ; 富春山居图)
  2. Travelers On A Mountain Path (Khê San Hành Lữ Đồ; 溪山行旅图)
  3. Birds On A Blossoming Yellow-Plum Tree (Lạp Mai San Cầm Đồ; 蜡梅山禽图)
  4. A-Thousand-Eye-And-A-Thousand-Hand Bodhisattva Kuan Yin (Thiên Thủ Thiên Nhãn Quan Thế Âm Bồ Tát Đồ; 千手千眼观世音菩萨图)
  5. Autumn Colors On The Que And Hua Mountains (Thước Hoa Thu Sắc Đồ; 鹊华秋色图)
  6. An Evening Palace Banquet (Hoa Đăng Thị Yến Đồ; 华灯侍宴图)
  7. Early Spring (Tảo Xuân Đồ; 早春图)
  8. Whispering Pines In The Mountains (Vạn Hác Tùng Phong Đồ; 万壑松风图)

  Zen Landscape (Thiền Hoạ)

  Folder 4

  1. Fishing By The River (Giang Thượng Thuỳ Điếu Đồ - Khôn Tàn; 江上垂釣圖~髡殘)
  2. Flowers On The River (Hà Thượng Hoa Đồ - Bát Đại Thái Sơn Nhân; 河上花圖~八大山人)
  3. Happy For The Rain In The Pavillion (Thi Hoạ Sách - Thạch Đào; 詩畫冊~石濤)
  4. Imitation Of Dong Bei-Yuan's Landscape (Phảng Đồng Bắc Uyển San Thuỷ Đồ - Bát Đại Thái San Nhân; 仿董北苑山水圖~八大山人)
  5. Willows After Thunder Rain (Vũ Dư Liễu Sắc Đồ - Hoằng Nhân; 雨餘柳色圖~弘仁)
  6. Nest Lake (Sào Hồ Đồ - Thạch Đào; 巢湖圖~石濤)
  7. Bamboo (Trúc Thạch Phong Tuyền Đồ - Hoằng Nhân; 竹石風泉圖~弘仁)
  8. Rocks (Tùng Nham Lâu Các Đồ - Khôn Tàn; 松巖樓閣圖~髡殘)

  Download