Có thể bạn sẽ thích:

 • Aurora (2004) – Ikuko Kawai [FLAC]
 • Instrumental Music Collection Volume 4 (O.S.T)
 • Yoga Chakra’s Dream[320kbps]
 • List

  Nội dung chính

   

  Colors of Seasons (Tứ Quý Nhạc Sắc)

  1. Spring Upon The Lake (Qing Dynasty) - Wu Li / 湖天春色圖 (清) - 吳歷
  2. After The Spring Rain (Southern Song Dynasty) - Ma Lin / 芳春雨霽圖(南宋)-馬麟
  3. Summer Leaves Of Banana (Ming Dynasty) - Du Jin / 綠蕉當暑圖(明)-杜菫
  4. High On The Summer Mountain (Yuan Dynasty) - Wang Meng / 夏日山居圖(元)-王蒙
  5. Crying Deer Under The Red Maple Tree (Wu-dai Dynasty) - Anonymous // 丹楓呦鹿圖(五代)-無款
  6. Sound Of Mountain, Color Of The Moon (Southern Song Dynasty) - Ma He-zhi / 月色秋聲圖(南宋)-馬和之
  7. A Little Snow In The Fishing Village (Song Dynasty) - Wang Shen / 漁村小雪圖(宋)-王詵
  8. Landscape Of The Snowy Forest (Northern Song Dynasty) - Fan Kuan / 雪景寒林圖(北宋)-范寬

  Flying Devata - Dunhuang(Phi Thiên - Đôn Hoàng)

  1. Flying Devata (飛天)
  2. The Sheng Player (吹笙者)
  3. Two Parrots (雙鸚鵛)
  4. Deva-Dancer (伎樂天)
  5. Kalavinka (迦陵頻伽)
  6. Celestial Music From Bell Tower (鐘樓天樂)

  Riverside Towns, Misty Rain (Tiêu Tương Yên Vũ)

  1. Overlooking Mingling Waves In The Moonlight (Dạ Nguyệt Khán Triều Đồ; 夜月看潮圖)
  2. Autumn Moon At The Dong-ting Lake (Động Đình Thu Nguyệt Đồ; 洞庭秋月圖)
  3. Portrait Of A Xiang Town (Tương Hương Tiểu Cảnh Đồ; 湘鄉小景圖)
  4. Xiao-Xiang Scene (Tiêu Tương Đồ; 瀟湘圖)
  5. Autumn Blossoms At Pu Pond (Bồ Đường Thu Diễm Đồ; 蒲塘秋豔圖)
  6. Morning Glory In Spring (Hồ Sơn Xuân Hiểu Đồ; 湖山春曉圖)
  7. The Luminous Landscape (Hồ Sơn Nhất Lãm Đồ; 湖山一覽圖)
  8. Attractions Of The Riverside (Lưỡng Giang Danh Thắng Đồ; 兩江名勝圖)

  Treasured Paintings Of Ancient China (Khê San Hành Lữ)

  1. Dwelling In The Fuchun Mountains (Phú Xuân San Cư Đồ; 富春山居图)
  2. Travelers On A Mountain Path (Khê San Hành Lữ Đồ; 溪山行旅图)
  3. Birds On A Blossoming Yellow-Plum Tree (Lạp Mai San Cầm Đồ; 蜡梅山禽图)
  4. A-Thousand-Eye-And-A-Thousand-Hand Bodhisattva Kuan Yin (Thiên Thủ Thiên Nhãn Quan Thế Âm Bồ Tát Đồ; 千手千眼观世音菩萨图)
  5. Autumn Colors On The Que And Hua Mountains (Thước Hoa Thu Sắc Đồ; 鹊华秋色图)
  6. An Evening Palace Banquet (Hoa Đăng Thị Yến Đồ; 华灯侍宴图)
  7. Early Spring (Tảo Xuân Đồ; 早春图)
  8. Whispering Pines In The Mountains (Vạn Hác Tùng Phong Đồ; 万壑松风图)

  Zen Landscape (Thiền Hoạ)

  1. Fishing By The River (Giang Thượng Thuỳ Điếu Đồ - Khôn Tàn; 江上垂釣圖~髡殘)
  2. Flowers On The River (Hà Thượng Hoa Đồ - Bát Đại Thái Sơn Nhân; 河上花圖~八大山人)
  3. Happy For The Rain In The Pavillion (Thi Hoạ Sách - Thạch Đào; 詩畫冊~石濤)
  4. Imitation Of Dong Bei-Yuan's Landscape (Phảng Đồng Bắc Uyển San Thuỷ Đồ - Bát Đại Thái San Nhân; 仿董北苑山水圖~八大山人)
  5. Willows After Thunder Rain (Vũ Dư Liễu Sắc Đồ - Hoằng Nhân; 雨餘柳色圖~弘仁)
  6. Nest Lake (Sào Hồ Đồ - Thạch Đào; 巢湖圖~石濤)
  7. Bamboo (Trúc Thạch Phong Tuyền Đồ - Hoằng Nhân; 竹石風泉圖~弘仁)
  8. Rocks (Tùng Nham Lâu Các Đồ - Khôn Tàn; 松巖樓閣圖~髡殘)

  Download